info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Algemene voorwaarden

Download algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1 ­ Definities
Artikel 2 ­ Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 ­ Toepasselijkheid
Artikel 4  Productiegarantie
Artikel 5  Kleurgarantie
Artikel 6 ­ Het aanbod
Artikel 7 ­ De overeenkomst
Artikel 8 ­ Herroepingsrecht
Artikel 9  Retour
Artikel 10 ­De prijs
Artikel 11 ­Betaling
Artikel 12 Levertijd / kosten / Bezorging buitenland
Artikel 13 Betaling
Artikel 14 ­Nakoming en extra garantie
Artikel 15 ­Levering en uitvoering


Artikel 1 ­ Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer.

 1. Bedenktijd:de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.
 2. Consument:de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels­, bedrijfs­, ambachts­ of beroepsactiviteit.
 3. Dag:kalenderdag.
 4. Digitale inhoud:gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.
 5. Duurovereenkomst:een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode.
 6. Duurzame gegevensdrager:elk hulpmiddel ­ waaronder ook begrepen e­mail ­dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 7. Herroepingsrecht:de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.
 8. Ondernemer:de natuurlijke of rechtspersoon die lid is van Thuiswinkel.org en producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt.
 9. Overeenkomst op afstand:een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van 1 of meer technieken voor communicatie op afstand.
 10. Modelformulier voor herroeping:het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft.
 11. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.
Artikel 2 ­ Identiteit van de ondernemer
Naam ondernemer: wxpshop.nl
Handelend onder de naam: wxpshop.nl / woonXperience shop
Vestigingsadres: Johan Enschedeweg 32, 1422 DR te Uithoorn
Telefoonnummer: 06-10177959
Bereikbaarheid: Alleen op afspraak.
E­mailadres: irisderooij@msn.com
KvK: 73994987
BTW: NL002244847B95


Artikel 3 ­ Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product­ of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 Productgarantie
Voor alle artikelen die u bij ons koopt, geldt de wettelijke garantie. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de       consument er in alle redelijkheid van mag verwachten.  Voor sommige producten geldt ook een fabrieksgarantie. Dit zijn extra garanties en doen niets af aan de wettelijk garantie.


Artikel 5 Kleurgarantie
Bij wxpshop.nl kunt u online alle kleuren verf bestellen. Wxpshop.nl werkt uitsluitend met 100% originele producten. Dat wil zeggen dat we altijd rechtstreeks bij de fabrikant of erkende leverancier bestellen. Alle op kleur gemengde verf  wordt door middel van onze computergestuurde mengmachines op kleur gemaakt. Deze kleurenmengmachines zijn gevuld met merkgebonden, originele kleurpigmenten en worden onderhouden en afgesteld door de fabrikant zelf. Hierdoor garanderen we de kwaliteit die  kunt verwachten van het verfmerk van uw keuze.

Houd er wel rekening mee dat wanneer u een kleur kiest vanuit een beeldscherm, deze in werkelijkheid vaak anders is. Door de beeldinstellingen worden kleuren op ieder scherm namelijk anders weergegeven. Een kleur kiest u het beste vanuit een handgeschilderde kleurstaal die wij in onze showroom hebben. Heeft u een kleur uitgezocht en blijkt u een andere kleur te hebben ontvangen, dan kan het zijn dat we per ongeluk een verkeerde kleur hebben gemengd. Neem dan contact op met onze klantenservice zodat we het voor u op kunnen lossen.
Maatwerk producten zijn wettelijk uitgesloten van het herroepingsrecht.  De verf die wij volgens specificaties van de door u als klant op de gewenste kleur hebben gemengd kan dus niet geretourneerd worden. Met andere woorden: Door u bestelde verf die we speciaal voor u op kleur hebben  gemengd kan niet geretourneerd worden. Dit geldt ook voor veelvoorkomende kleuren zoals RAL 9010, RAL 9001 


Kwaliteit in product en logistiek
Verf van wxpshop.nl is van professionele A-kwaliteit. Die kwaliteitsverf moet ook in de beste conditie aankomen. 
U ontvangt de producten via onze partner Post.NL. 

wxpshop.nl verzendt de bestelling in extra stevige verpakkingen om beschadiging bij transport uit te sluiten. Zo zorgen wij ervoor dat uw bestelling in topconditie en op tijd wordt bezorgd.

Artikel 6 ­ Het aanbod
Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 7 ­ De overeenkomst
De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 2. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige web omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
  De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders ­ op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.
 1. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen.
  Het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan.
  De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  de informatie over garanties en bestaande service na aankoop.
  De prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
  de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan 1 jaar of van onbepaalde duur is indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
  In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 8 – Herroepingsrecht
Bij producten:
 1. Maatwerk producten zijn wettelijk uitgesloten van het herroepingsrecht.  De verf die wij volgens specificaties van de door u als klant  op de gewenste kleur hebben gemengd kan dus niet geretourneerd worden. Met andere woorden: Door u bestelde verf die we speciaal voor u op kleur hebben  gemengd kan niet geretourneerd worden. Dit geldt ook voor veelvoorkomende kleuren zoals RAL 9010, RAL 9001 
 2. Overige producten op de website wxpshop.nl kunnen ook niet geretourneerd worden. Bij twijfel over de bestelling, dan kan de consument altijd eerst terecht in één van onze showrooms op afspraak om het product vooraf te bekijken.
Artikel 9 Retour
 1. Geen enkel product van de wxpshop.nl kan retour. Als u het product eerst wilt bekijken en of proberen, dan bent u, op afspraak, van harte welkom in één van onze showrooms.

Artikel 10 ­ De prijs
Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw ­tarieven.
 1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Artikel 11 Levertijden / kosten / Bezorging buitenland
Bijna alle producten die op onze website staan hebben wij op voorraad, waardoor wij in de meeste gevallen alle bestellingen die voor 16:00 uur zijn gedaan en voldaan nog dezelfde dag versturen.  Indien dit voor een artikel niet het geval is, staat de levertijd hier duidelijk bij vermeld.

Belangrijke wijziging bezorging PostNL vanaf 16 maart
Vanaf 16 maart tekent de PostNL bezorger (na toestemming van de ontvanger) voor ontvangst. Dit doet postNL om het contact tussen mensen te minimaliseren. De PostNL bezorger vraagt de ontvanger om de laatste 3 cijfers van het legitimatiebewijs en noteert deze in het handtekeningveld.

Bezorgkosten voor verf bestellingen onder de € 95,00,- 
- Standaard levering PostNL dinsdag t/m zaterdag : € 7,50,-

Bezorgkosten voor verf bestellingen boven de € 95,00,- 
- Standaard levering PostNL dinsdag t/m zaterdag : Gratis,-

Bezorgkosten voor vloeren bestellingen onder de € 500,00,- 
- Standaard levering PostNL dinsdag t/m zaterdag : € 75,-

Bezorgkosten voor vloeren bestellingen boven de € 500,00,- 
- Standaard levering PostNL dinsdag t/m zaterdag : Gratis
Bezorgen naar het buitenland
Voor bestellingen binnen Nederland gelden bovenstaande tarieven. Wilt uw bestelling naar een ander land laten versturen? Neem dan contact op, op het telefoonnummer: 06-10177959


Artikel 12 ­ Betaling
 Consument dient vooraf online te betalen. Daarna wordt de bestelling in gang gezet en krijgt de consument online bericht wanneer de bestelling geleverd wordt d.m.v. track & trace code.
wxpshop.nl werkt samen met de bekende betaalsystemen:
 1. - IDeal
  iDeal is beschikbaar indien u bankiert bij de volgende banken: ABN Amro, Rabobank, ING, SNS, ASN, Regiobank, Triodos Bank, van Lanschot bankiers, Knab bank en Bunq. 


Artikel 13 ­ Nakoming overeenkomst en extra garantie
De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 1. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 2. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 14 ­ Levering en uitvoering
De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 2. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 3. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.